Seçmeli Ders Kodları ve İçerikleri

İNGİLİZCE PROGRAMDA AÇILAN SEÇMELİ DERS KOD VE İÇERİKLERİ

 

KİM 403 Suda Çözünebilen ve Şişebilen Polimerler
Anyonik, katyonik ve nötral suda çözünebilen ve şişebilen polimerlerin sentezi, uygulama alanları, biyobozunma, güncel öneme sahip biyopolimerlerin tanıtımı
202
KİM 405 Bilgisayar Modelleri ve Uygulamaları
Teorik Temelli Bilgisayar Programlarının Kimyaya Uygulanmasına Genel bir Bakış. Moleküler Mekanik. Elektronik Yapılar. Semiampirik ve Abinitio Yöntemler. Yoğunluk Fonksiyon Metodları. Uygulamalar, Noktasal Hesaplamalar, Geometrik Optimizasyonlar, Moleküler Orbitallerin İncelenmesi, Moment ve Atomik Yüklerin Saptanması. Kimyasal Reaksiyonlar ve Reaktifliklerinin Araştırılması. Teorik Yaklaşımlarla Moleküler Spektrumların Bulunması. IR, UV-Görünür Bölge Spektrumları
202
KİM 407 Biyoayırma
Biyoayırmaya Genel Bir Bakış, Biyomoleküllerin Ayırma İşlemleri: Çözünmeyen Bileşenlerin Uzaklaştırılması, Süzme ve Mikrosüzme, Santrifüjleme, Hücre Parçalanması, İzolasyon, Ekstraksiyon, Adsorpsiyon, Biyoürün Saflaştırılması, Çöktürme, Ultrafiltrasyon ve Elektroforez, Ürün Parlatma, Kristalizasyon, Kurutma, Yardımcı İşlemler, Elüsyon biyokromatografisi
202
KİM 408 Endüstriyel Anorganik Ürünler
Özel Anorganik kimyasal ürünler; Sodyum Borhidrür, Ditiyonatların Üretrimi, Fosfor, Lityum, Magnezyum ve Aluminyum Bileşikleri; Silikatlar; Titan Bileşikleri, Zirkon ve kalay Bileşikleri; Endüstriyel Krom Bileşikleri; Molibden ve Nikel Bileşikleri;  Nadir Toprak Metallerinin Bileşikleri; Soy metal Bileşikleri ve Yüksek Saflıkta Üretimi.
202
KİM 422 Nükleer Kimya
Çekirdek ve radyoaktivite,  Doğal ve yapay radyoaktif izotoplar, Nükleer reaksiyonlar ,  Radyoaktif  bozunma denklemleri,   Radyasyonun  madde ile etkileşimi, Sayıcılar, Radyasyon güvenliği, Radyasyon işlemciliği ve radyoizotopların uygulamaları.
202
KİM 424 Organik Yapı Analizi
Organik yapı analizinin kapsamı,  Ultraviyole spektroskopisi,  Infrared spektroskopisi Kütle spektroskopisi, Nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Spektroskopik yöntemlerle yapı analizi.
202
KİM 432 Homojen-Heterojen Kataliz
Katalizörlerin Özellikleri, Destek Maddeleri, Katalizör Yüzeyinde Oluşan Reaksiyon Mekanizmaları, Elektron Transfer ve Organometalik Katalizör Sistemleri, Silika-Alumina ve Zeolitlerin Katalitik Özellikleri, Katalizör Yüzeyine Difüzyon, Faz Transfer Katalizörleri
202
KİM 434 Fotokimya
Atom ve moleküllerin fotonlarla etkileşimi, elektronik uyarılma ve unimoleküler sistemlerin elektronik fotolüminesans özellikleri, floresans-fosforesans gecikmeli emisyonlar ve ömürleri,  fotokimyasal reaksiyon çalışmaları,  lazerler.
202
KİM 440 Elektroanalitik  Kimya
Elektroanaliz tekniklerine giriş. Potansiyometri ve potansiyometrik titrasyon,  kronopotansiyometri.  Taramalı voltametri,  dönüşümlü voltametri, rotating  disk elektrot voltametrisi,  Polarografi, puls polarografisi, AC polarografisi. Sıyırma teknikleri,  kronoamperometri,  kronokulometri   Elektrokimyasal sensörler.
202
KİM 448  Enzim Bilimi
Enzimlerin Keşfi ve Enzim Terminolojisi, Kimyasal Kinetiğin Temelleri, Enzim Katalizli Reaksiyonların Kinetiği, Enzim İnhibisyonu, Enzim Aktivitesi, Enzimlerin Kararlılığı, Enzimlerin İmmobilizasyonu, Enzim İmmobilizasyonunun Avantaj ve Dezavantajları, İmmobilizasyon Teknikleri, Taşıcıya Bağlanma, Çapraz Bağlanma Teknikleri, Tutuklama Teknikleri
202

 

KİM 460 Endüstriyel  Organik Ürünler
Kimya endüstrisinin tarihçesi,  Petrokimya ürünlerinin eldesi , Termal ve katalitik kraking, Hidrokarbonlar, Aromatik hidrokarbonlar, Bazı spesifik prosesler, Polimerizasyon
202
KİM 480 Polimer Teknolojisi
Polimer işleme teknikleri   Polimerlerde radyasyon işlemciliği Günlük ve endüstriyel polimerlerin üretim yöntemleri  ve kullanım alanları (PE, PP, Naylon,  poliesterler, poliüretanlar)
202
KİM 485 Bitirme Ödevi (Yıllık)
Bu Dersin Amacı Öğrencinin Kimya Eğitiminde Edinmiş Olduğu Teorik ve Deneysel Bilgilerin, Bilimsel Bir Araştırmanın Kapsamı İçinde Uygulanmasıdır. Öğrenci, Bir Öğretim Üyesinin Rehberliğinde Çalışma Konusunun Önce Literatür Araştırılmasını Yapacak, Deneysel Yöntemlerini Planlayacak ve Deneylerden Elde Edeceği Verileri Değerlendirecektir. Çalışma Sonuçları Bir Rapor Halinde Sunulacaktır.
202
KİM 491 Ayırma Yöntemleri
Ayırma Yöntemlerinin Amacı, Ayırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması, Destilasyon, Solvent Ekstraksiyonu, Kromatografi (Adsorpsiyon, Gaz ve Kağıt Kromatografileri), Halka-Fırın Tekniği, Bölgesel Eritme, İyon Değişimi, İyon Ekslüzyonu, Diyaliz, Çöktürme, Beraber Çöktürme, Adsorpsiyon, Lotasyon, Biyolojik Ayırma Yöntemleri
202
KİM 493 X-Işınları Difraksiyonu
X-Işınları; X-Işınlarının Madde İle Etkileşmesi; X-Işınları İle Kristal Yapısı Arasındaki İlişki; Toz Yöntemlerinde X-Işınları Deseninin Elde Edilişi; Desenlerin Değerlendirilmesi; X-Işınlarının Elde Edilmesi ve Saptanması; Konu İle İlgili Problemler ve Örnek Değerlendirmeler
202

 

TÜRKÇE PROGRAMDA AÇILAN SEÇMELİ DERS KOD VE İÇERİKLERİ

KİM 300 ADSORPSİYONUN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 202
KİM 301 ATMOSFER KİMYASI VE KÜRESEL DEĞİŞİMLER
Atmosfer kimyası ve dünya, Kimyasal ve fotokimyasal işlemler, Atmosfer kimyası ve iklim, Hava kirlenmesinin tarihçesi, Atmosferin ortalama özellikleri, Dünya atmosferindeki bileşimin değişimi, Hava kirleticilerin kaynakları, Atmosferik aeroseller ve bulutları, Hidrojenli bileşikleri, Atmosferdeki reaktif düzensiz azot bileşikleri (NO)y, Atmosferik çevredeki halojenler, Karbonlu bileşikler, Atmosferdeki kükürt, Fotokimyasal hava kirliliği, Troposferdeki ozon, Stratosferik kirlenme ve ozon azalması, asidik çökelme, Hava kirliliği ve iklimsel değişmeler, küresel ısınma, alınması gereken münferit ve ortak tedbirler, çözüm yolları.
202
KİM 302 KARARLILIK SABİTLERİNİN TAYİNİ VE KULLANILMASI
Giriş, denge sabitleri, deneysel olarak denge sabitlerini ölçme metodları, Metal kompleks dengesine ilişkin potansiyometrik ölçmeler, kararlılık sabiti tayinine örnekler, makroskopik ve mikroskopik sabitler, Kompleks sistemlerdeki türlerin derişimlerinin ve kararlılık sabitleri tayini, kritik kararlılık sabitleri ve seçimi.
202
KİM 336 FİZİKSEL BİYOKİMYA
Kromatografi (Fiziksel Biyokimyada kullanılan bütün kromatografik tekniklerin özeti) Spectroskopik teknikler ( Genelde FT-IR ve küçük ölçekli fiziksel metodlar) Kütle Spektrometresi (MALDI-MS, ESI-MS ve FT_ICR-MS) Elektroforez (Jel Elektroforez (CE) ve Kapiler Elektroforez (CE) Makromoleküllerin üç boyutlu yapısının belirlenmesi Hidrodinamik metodlar. Biyoinformatik Proteomiks (Proteomiks de kullanılan cihazların çalışma prensipleri) Biyolojik NMR tekniğindeki en son gelişmeler.
202
KİM 349 ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ
Su arıtılmasında fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemlerine giriş , Memran Ayırma Teknolojileri. İyon Değişimi ve karbon Adsorpsiyonu Su Sterilizasyon Teknolojileri.
202
KİM 354 YÜZEY KİMYASINDA ANALİZ VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİ
Denge Yüzey Geriliminin Ölçümü, Kritik Misel Derişimi Ölçümü, Temas Açısı Ölçümleri, Misel Boyutu ve Şeklinin ölçümü Işık saçılması ve Tanecik Boyutunun Ölçülmesi, Adsorpsiyonun ölçülmesi. Adsorpsiyonun Temel İlkeleri Prensipler, Adsorpsiyonun fiziksel ve kimyasal temelleri, Adsorpsiyon izotermleri, Adsorbent Türleri Zeolitler, Reçineler, Şelatlaştırıcılar, Killer, İyon değiştiriciler , Endüstriyel Uygulamalar, Gaz adsorpsiyonu, Sıvı adsorpsiyonu, Ara yüzey adsorpsiyonu, Katalitik uygulamalar.
202
KİM 360 ARKEOLOJİDE KİMYA
Arkeoloji ve arkeometriye giriş. Tarihi ahşap eserlerin sağlamlaştırılması ve korunması. Ağaç odunu hakkında genel bilgiler. Ağaç kimyasına giriş, Ağacın kimyasal tepkimeleri, Selüloz, Hemiselülozlar, Lignin, Yabancı bileşikler.Orman ağaçlarının tarihsel gelişimi. Ağaç odununun mikroskopik yapısı ve hücre çeşitleri. Ağaç odunu plastik kompozitleri. Ağaç odunu esaslı arkeolojik eserlerin korunmasında radyasyonun kullanımı. Tarihi taş eserlerinin sağlamlaştırılması ve korunması. Arkeolojide tarihleme ve metodları.
202
KİM 361 ÇEVRE KİMYASI
Kirlenme problemleri ve ekolojik etkileri.Atmosfer kirliliği.Toprak kirliliği.Su kirliliği. Nükleer kirlenme.Diğer kirlilikler.Çevre kirlenmesini önleyici teknolojilerin prensipleri. Çok rastlanan kirletici analizleri, Kirlilik parametrelerinin tanımı, belirlenmeleri ve uluslar arası alanda kabul edilen değerlerin tartışılması.Atık sudaki kirleticilerin derişiminin ölçülmesi.Kirliliğin kaynağında azaltılması yolları, maliyet belirlemeleri.Su kirliliğini azaltmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler.Su kirliliğini azaltmada iyonlaştırıcı ışınların kullanılması ve sinerjik etkilerin incelenmesi.Toprak kirliliği ve önlenmesi yöntemleri, hava kirliliği ve önlenmesi, çöp giderilmesi yöntemleri.Uygulama örnekleri.
202
KİM 365 TEKSTİL KİMYASI VE BOYALAR
Selüloz lifleri ve selüloz makromoleküllerinin kimyasal yapısı. Selüloz liflerinin kimyasal özellikleri ve modifikasyonları. Protein liflerin kimyasal özellikleri, Poliester, poliamid ve poliakrilonitril liflerin kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri. Tekstil elyaf sınıflanması, bitkisel elyaf, hayvansal elyaf, kimyasal elyaf, sentetik polimerlerden elde edilen kimyasal elyaf. Renklilik. Boyaların genel özellikleri, boya türleri, doğal boyalar. Nitrolama, indirgeme, sülfonlama reaksiyonları. Boyarmaddelerin üretim ve tüketim durumları. Renk ve renk teorileri, cisimlerin renkleri ve kimyasal yapıları arasındaki ilişkiler. Tekstil boyarmaddelerinin özellikleri, elyafa fiksaj mekanizması, kimyasal yapıları ve çözünürlüklerine göre sınıflandırılması. Bazik, direk, asit, metal (mordan) ve metal kompleks, küp, reaktif, kükürt, dispersiyon, pigment boyarmaddeleri ve genel özellikleri. Organik boyarmaddelerin elde edilmesi (başlangıç, ara ve boyarmadde eldesi) Benzenden nitrobenzen, anilin ve sülfürik asitten sülfanilik asit elde edilmesi. Azo boyarmaddeleri, Boya endüstrisi, Tekstil boyaları, kimyasal maddeleri ve uygulamadaki son yenilikler.
202
KİM 367 ENERJİNİN KİMYA VE TERMODİNAMİĞİ
Enerjinin tanımı ve enerji kaynakları, Enerji dönüşümünün prensipleri, Kimyasal enerji Yakıt hücreleri, Nükleer enerji, Güneş enerjisi, Enerji depolama.
202
KİM 368 BİYOKİMYASAL TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ
Biyokimyasal toksikoloji: tanım ve kapsam, absorpsiyon ve dağılma, toksikokinetik, toksikantların faz I ve faz II reaksiyonları, karşılaştırmalı toksikoloji, ksenobiyotiklerin metebolizmasını etkileyen kimyasal ve çevresel faktörler, toksikantların ve metabolitlerinin eliminasyonu, toksikant - reseptör etkileşimleri: temel prensipler, kolinesteraz inhibitörleri, merkezi sinir sistemi biyotoksikantları, toksikantların oksidatif fosforilasyona etkileri, toksikantların nükleik asit ve protein metabolizmasına etkileri, genetik zehirler, kimyasak kanserojenikler, eser element toksisitesi.
202
KİM 369 BİYOKİMYA VE BİYOTEKNOLOJİDE PROTEİNLER
Protein yapısı ve protein kaynakları, protein saflaştırılması ve karakterizasyonu, büyükölçekte protein saflaştırılması, terapötik proteinler: kan ürünleri ve aşılar, terapötik antibadiler ve enzimler, terapötik hormonlar ve büyüme faktörleri, interferonlar, interlökinler ve diğer düzenleme faktörleri, analitik amaçlarla kullanılan proteinler, endüstriyel enzimler, katalitik olmayan endüstriyel proteinler.
202
KİM 370 ELEKTROAKTİF MALZEMELER
Elektroaktif malzemeler (iletken polimerler, redox polimerleri, iyon değişim polimerleri, fullerenler), iletken polimerlerin iletkenlik modelleri, kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyonu, elektrokimyasal davranışları ve spektroskopik karakterizasyonu, uygulama alanları, korozyon, korozyon test teknikleri, korozyonun önlenmesi (inhibitör ekleme, metal yüzeyinin kaplanması, katodik koruma, anodik koruma)
202
KİM 374 BİYONANOTEKNOLOJİ
Dersin içeriğinde nanateknoloji ve biyokimyasal süreçler arasındaki ilişki ile biyoteknoloji de nanoteknolojik yaklaşımlar yer almaktadır.
202
KİM 385 ADLİ KİMYA
Analitik kimyanın ve enstrümantal analiz tekniklerinin adli kimyadaki yeri ve önemi, verilerin toplanması, analiz tekniklerinden elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi. Atış artıklarının, patlayıcı maddelerin, boyaların ve mürekkeplerin, kumaş ve liflerin, toksik maddelerin ve suistimale açık olan maddelerin, camların, metallerin, toprakların, plastik ve yapıştırıcı maddelerin, bilinmeyen maddelerin analizlerinde izlenen kimyasal işlemler, enstrümantal teknikler ve sınırlamaları.
202
KİM 387 HETOROSİKLİK KİMYA
Mono ve çok çekirdekli heterosiklik bileşikler; onların isimlendirilmesi, elektronca zayıf ve zengin bileşikler, 6 ve 5 üyeli heterohalkalarda nükleofilik ve elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri, 6 ve 5 üyeli heteroaromatik halkalarda nükleofilik ve elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri, fotokimyasal ve serbest radikal reaksiyonları, 6 üyeli halkaların sentezi ve reaksiyonları, amino, okso ve tiyo 5 ve 6 üye  li halkalar, 6p- elektron eksiği olan halka sistemlerinde ve 3 ve 4 üyeli heterosiklik halkalarda nükleofilik ve elektrofilik tepkimeler ve fotokimyasal ve serbest radikal tepkimeleri. Diğer hetero aromatik bileşiklerin sentezi ve reaksiyonları.
202
KİM 388 İLAÇ KİMYASI
İlaç ve etkileşimlerine giriş İlaç keşfi ve gelişimi- geçmiş ve günümüz.İlaç tasarımı ve ilaç hedef etkileşimleri. İlaç etkileşiminin seçilmiş örnekleri: bazı genel hedef alanları.
202
KİM 389 HESAPLAMALI BİYOORGANİK KİMYA
Moleküler boyutlar ve özellikleri, moleküler elektrostatik potansiyeller, biyokimyasal hesaplama metodları ve seçimi, Konformasyonel analiz, moleküler dinamik (Monte Carlo Metodu), aktif konformasyonların tanımlanması, rigid ve rigid olmayan yapıların karşılaştırılması, 3D Farmakofor tanımı ve Farmakofor modellemesi, Moleküler Kenetleme yöntemleri (Moleküler Docking), Protein eşleştirmeleri (Protein Mapping), model proteinlerin yapımı, Reseptör-Ligand ve Ligan- ligand etkileşimleri, De novo tasarım, Birleşimsel sentez (Combinatorial Syntheses) Nicel yapı-reaktivite ilişkisi (QSAR), ADMT tanımlayıcılar ve modelleri, Toksikoloji.
202
KİM 392 İLERİ ANORGANİK MALZEMELER
Mikro-elektronikmalzemeler:Yarı-iletkenler, yalıtkanlar, opto-elketronik malzemeler Biyo-malzemeler: Biyoloji ve tıpta uygulamaları olan metaller, seramikler ve kompozit malzemeler Eko-malzemeler: Kirlilik kontrol malzemeleri (katalizörler, zeolitler, piller, yakıt pilleri) ,Nano malzemeler: Nano-parçacıklar, nano-tüpler ve meso-gözenekli malzemeler.
202
KİM 394 NANO MALZEMELERİ KİMYASI
Nano boyutlu malzemelerin sentezi için statejiler, nano malzemelerin sentezinde faz transfer yöntemleri. Metal ve yarı iletken nanokristallerin özellikleri, oksit nano tanecikler, Nano taneciklerin sentezi için geliştirilmiş metodlar, Nano tüp ve nano teller, Metalik nano çubukların reaktivitesi ve sentezi, xnano yapısal polimerler, Kimyada yeni gelişmeler ve poröz silikonun kimyasal uygulaması. Nano katolizörler, nano poröz malzemele, nano yapıların elektro ve fotokimyası, nano tanecikler ile elektrokimya.
202
KİM 393 ELEMENTLERİN BİYOLOJİK KİMYASI
Çoğu metal olmak üzere yirmi tane anorganik element canlı sistemlerde bulunması gereken temel elementlerdir. Konu Başlıkları şöyle özetlenebilir. Yaşamsal önemi olan metaller, yarı metaller ve ametaller, Hidrojen, karbon, azot ve kükürt metabolizması, Çinko bakır ve demir metabolizması, Metal iyonları ve proteinler, elektron transfer tepkimeleri, taşınım ve depolama.
202
KİM 395 POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ
Polimerlerin tepkimelerine genel bakış. (Zincir ve Kondensazyon Polimerizasyonu) Homojen Polimerizasyon Teknikleri (Kütle polimerizasyonu, Çözelti polimerizasyonu, kinetiği ve örnekleri) Heterojen Polimerizasyon Teknikleri (Süspansiyon Polimerizasyonu, Emülsiyon Polimerizasyonu, Ara yüzey Polimerizasyonu, Katı-hal Polimerizasyonu, kinetiği ve örnekleri) Polimerizasyon tekniklerinin karşılaştırılması.
202
KİM 396 POLİMERLERİN BİYOMALZEME OLARAK KULLANILMASI
Biyomalzeme olarak kullanılan polimerlerin yeri, önemi. Fonksiyonel malzemelerin tanımı ve çeşitli fonksiyonel bozukluklar/yetersizliklerde kullanılma gerekçeleri. Uygulama alanları. Biyouyumluluk. Biyobozunma esas/kriterlerinin tartışılması ve aranan standartlar.
202
KİM 397 ENDÜSTRİYEL POLİMERLER
Günlük ve endüstriyel polimerlerin tanımı PE, PP, PVC, PS - Poliamitler ve Naylonlar Poliesterler, Poliüretanlar, Akrilikler, Epoksitler, Fenolikler, Polikarbonat ve floropolimerler, Kauçuklar: NR, IR, BR, SBR, EPDM.
202
KİM 398 POLİMER İŞLEMCİLİĞİ
Termoplastik, termoset ve elastomerlerin tanıtımı, Plastiklerde tasarım, Ekstrüzyon işlemi, Enjeksiyonla kalıplama işlemi, Şişirerek kalıplama, Döndürerek kalıplama işlemi, Dökerek kalıplama işlemi, Köpük oluşturma işlemi, Sıkıştırarak kalıplama, Polimerik kompozit malzemeler ve işlemciliği, Polimerlerde radyasyon işlemciliği.
202
KİM 399 ASİMETRİK SENTEZ
Kiral Moleküller, Özellikleri ve Tanımlanmasında Kullanılan Analitik Metodlar, Asimetrik Sentezin Temelleri, Kiral Ligandlar ve Katalizörler, Asimetrik Bileşik Sentezi, Asimetrik sentezde Organokatalizörler.
202

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara